colourful dreaming


Cupcake pillow - cotton/ linnen | ~36x38 cm


Cat pillow - brocade | ~36x38 cm
 
 
Duck pillow - cotton/ taffeta | ~36x38 cm
 

Panda pillow - cotton/ linen/ taffeta | ~36x38 cm
 

 Kitty pillow - cotton/ linnen | ~36x38 cm


 Little Girl pillow - cotton/ linnen | ~36x38 cm

Shop:


Comments